De MR

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Schakel bestaat uit zes personen te weten drie leerkrachten en drie ouders. De basis voor de MR wordt gelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

Ouders:
Mevr. S. Uranka              
Mevr. S. van Kaam
Dhr. J. Tajaate                              


Leerkrachten:
Mevr. C. Wessels-Willems, secretaris corine.wessels@innovo.nl
Dhr. M. Evertz, voorzitter marc.evertz@innovo.nl
Mevr. A. Verleg annika.verleg@innovo.nl

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende en kan daartoe het bevoegd gezag, in ons geval het bestuur van Innovo, schriftelijke voorstellen doen en standpunten van de MR kenbaar maken. De MR kan deze zaken ook mondeling met het bestuur afhandelen.
 
De notulen van de vergaderingen zijn ter inzage verkrijgbaar bij de administratie van onze school, mevr. Els Aarts
 
Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad verwijzen wij naar de schoolgids.