De MR

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Schakel bestaat uit zes personen te weten drie leerkrachten en drie ouders. De basis voor de MR wordt gelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

Ouders:
Mw. Y.Lanslots, voorzitter        kenai_koda@msn.com
Dhr. D. Kalsbeek                     denniskalsbeek@hotmail.com 
Mw. R.Totté                              r.totte@home.nl       


Leerkrachten:
Mw. C. Wessels, secretaris        corine.wessels@innovo.nl
Mw. C. Scipio-Jongen                 cindy.jongen@innovo.nl
Mw. C. Gooren-Buitendijk           claudia.gooren@innovo.nl

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende en kan daartoe het bevoegd gezag, in ons geval het bestuur van Innovo, schriftelijke voorstellen doen en standpunten van de MR kenbaar maken. De MR kan deze zaken ook mondeling met het bestuur afhandelen.
 
De notulen van de vergaderingen zijn ter inzage verkrijgbaar bij de administratie van onze school, mevr. Els Aarts
 
Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad verwijzen wij naar de schoolgids.